بازدید معاون علمی رئیس جمهور و رئیس کل بیمه مرکزی از پروژه های گروه سامانه نگار حامی بیمه