وصول عوارض آزادراهی کشور

شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور

اهداف

اجرای قانون وصول عوارض  آزادراهی در هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث
تبادل اطلاعات در جهت افزایش وصول آزادراهی (مانند کمپین های پیامکی)
تبادل اطلاعات در جهت تشخیص هویت خودرو (مانند کلاس خودرو)
تبادل اطلاعات در جهت اطلاع رسانی به مالک خودرو
ایجاد سرویس های ارزش افزوده و استفاده از کلان داده تردد های کشور در راستای خدمات نوین