ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعت ﺑﯿﻤﻪ

مطلبی که طی روزهای آینده در این بخش میخوانید مجموعه ای شامل آمار و ارقام مربوط به بازار بیمه و فرایندهای مربوط به پیشرفت در صنعت بیمه است، که با موضوع اصلی “فناوری اطلاعات موتور توسعه صنعت بیمه ” در سایت قرار میگیرد.

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪي دارد. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪاي ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺧﻮد از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل و رﺷﺪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎي آن رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪه ﻣﻮاﺟﻪﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ. ﺑﯿﻤﻪﮔﺮي در دﻧﯿﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ از دادهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ صنعت انجام گردد.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽ ارﺗﺒﺎط رﺷﺪ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي فناوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎري ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ روي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮي، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري دادهﻫﺎ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪﮔﺮي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن(CRM)، ﺑﯿﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت آﻧﻼﯾﻦ، ﮐﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ، ﺑﺎﻧﮏ- ﺑﯿﻤﻪ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ، ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي (ﺳﺎﯾﺒﺮ) و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺎي ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﻮرس و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ. آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در 15 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر که در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘرﻧﺖ از 400 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 2000 ﺑﻪ 3.2 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در 2015 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺑﯿﺶ از 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺑﯿﺶ از 20 ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼل ﺟﺪي در روﻧﺪ رﺷﺪ آن ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻟﺰام را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ وﮐﺎردر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي آﺗﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻗﺖ رﺻﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺳﺮﯾﻊ دﻧﯿﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ در ﻃﻮل ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد ، ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ.