ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعت ﺑﯿﻤﻪ

ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

بخش دوم

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺎﯾﭗ . اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮐﺸﻮر ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي core insurance اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ، ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪور ، ﺧﺴﺎرت ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺗﮑﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ از ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﺮاري در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ اي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻧﻮاع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ آرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ، دﻗﯿﻖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﯿﻮه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد.ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي core insurance

ﺿﺮورت ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داده ﻫﺎ Sharing data در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي   Insurance BI

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (CRM)

ﺑﯿﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎي ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ واراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي

و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ Statista روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار بالا اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 4460 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮﺳﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺑﻪ روز ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻮد و ﻋﺪم ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﻗﺒﺎ ،ﺻﺮف ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪي ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺻﻨﺎﯾﻊﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ، ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﻮد ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ و در آﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزي،ﻣﻌﺪن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ ICT در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻏﻔﻠﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺪي را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.