ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعت ﺑﯿﻤﻪ

ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اي ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اي ﺗﺮ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ. ﻏﻔﻠﺖ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮدد . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ، راه اﻧﺪازي ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ذﯾﻼ ﺣﺪاﻗﻞ اﻫﺪاﻓﯽ که اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ :

ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح داده و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ، اﯾﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎ و ﺣﺬف ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮدﮐﺎر در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺪور اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻔﺮادي و ﮔﺮوﻫﯽ (Underwriting)

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺪور اﻧﻮاع اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره اﻧﻔﺮادي و ﮔﺮوﻫﯽ (Endorsements)

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺤﺼﻮل و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت (Configuration) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎژول ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﮐﺰي

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﺧﺴﺎرات،

ﮐﺴﻮرات ﺧﺴﺎرت و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﻮاع ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي و ﻟﺰوم ﺳﻬﻞ ﺑﻮدن اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺗﮑﺎﯾﯽ واﮔﺬاري و ﻗﺒﻮﻟﯽ (Reinsurance)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻌﺐ ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ارزي و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﻮاع اﺷﺨﺎص در ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده (V.A.T)

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

ذﺧﺎﯾﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮزﻧﺪﮔﯽ

ذﺧﯿﺮه رﯾﺎﺿﯽ و ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي (ﺳﻨﻬﺎب)

اﻧﻮاع ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ وآﻣﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ذﯾﻞ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ واﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺻﺎدره ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل 7 ﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎل 1388 ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﻮل 7 ﺳﺎل در ﺣﺪود 110 درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ و اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺻﺎدره در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﻮل 7 ﺳﺎل در ﺣﺪود 175 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ وﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوي ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ، ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﺮوز ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ را داراﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي در آن شرکت بدست آمده است.