ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعت ﺑﯿﻤﻪ

ﺿﺮورت ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داده ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از اﻫﺪاف ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺗﻌﺪادي از اﻧﻮاع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺪون دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ﺻﺪور ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﯾﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي و اﺗﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ دارد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

ﺿﺮورت اﻃﻼع از ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ، ﺳﻮاﺑﻖ درج در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ، ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ

ﺿﺮورت اﻃﻼع از ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه ﺧﺴﺎرت

ﺿﺮورت اﻃﻼع از ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ در ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي اﺷﺨﺎص و زﻧﺪﮔﯽ

اﻃﻼع از ﺳﻮاﺑﻖ واﮔﺬاري ﻫﺎي اﺗﮑﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ از رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺗﮑﺎﯾﯽ واﮔﺬاري و ﻗﺒﻮﻟﯽ 

ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ، ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﻮي ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺘﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ. 

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﯾﺮﺑﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ، ﻣﺎﺑﯿﻦ 10 ﺗﺎ 20 درﺻﺪ از ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﺧﻮدرو ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺖ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داده ﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﺟﻠﻮي ﺣﺘﯽ درﺻﺪي از اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه اي را در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻟﺤﻈﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮﺧﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﺮاس از اﻣﮑﺎن اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد در ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داده ﻫﺎ ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روي ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺰاﯾﺎي آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري ، ﺗﺎﮐﻨﻮن داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را در اﺻﺤﺎب ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮي در ﻣﻮرد اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ، ﻣﺎﻟﯽ و اﺗﮑﺎﯾﯽ

اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻌﺐ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ از ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮوش و ﺧﺴﺎرت

اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻤﻪ اي

ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺎري و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي دﺳﺘﯽ

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق ، ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد رﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ در ﺣﻮزه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮدن رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ، اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮان ﺑﺎﻻي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ ، اﻣﮑﺎن اﻓﺰودن ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢ زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم زﯾﺎدي ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻀﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.