ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعت ﺑﯿﻤﻪ

ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار

در دﻧﯿﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ، ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان درآﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي ﻋﺎدي اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺴﺒﻮك، ﺗﻠﮕﺮام و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي از دﺳﺖ دادن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ.

از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دﯾﺮ ﯾﺎ زود روي ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﺮاي ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﻮﺗﺎه در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﻻﯾﮏ و ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارد. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاردادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ راﯾﮕﺎن و اﺗﺨﺎذ راه ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺠﺎرت ﺷﺎن اﻣﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ. از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺪاﺳﺖ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﺑﺎزار ﺑﻬﺘﺮي در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ :

در ﺻﻮرت راه اﻧﺪازي ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ورودي ﻫﺎي ﻻزم را از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳـــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻤﺮك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻏﯿﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ذﯾﻼ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :

ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ :

از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ دارد ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺳﯿﺐ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ وارد ﻧﻤﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﻻي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ اي را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد ﻋﺪم ﮐﺪﯾﻨﮓ ﯾﮑﺴﺎن در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺪﯾﻨﮓ در ﻧﺰد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎري ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻟﺰام اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺮاي ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻮرد ﻓﻮق ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن اﻟﺰام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎي ﺧﺴﺎرت را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪﯾﻨﮓ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ اﻃـــﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎرﺷـــﻨﺎﺳﯽ و ﻗـــﺮاردادي اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﯿﺰ ﮐﺴـــﻮرات ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ:

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر از آن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ. درﯾﺎﻓﺖ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه ﻫﺎ و ﮐﺮوﮐﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﺪور و ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻬﻨﮕﺎم و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺮیج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮐﻮﭘﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻮدرو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.