ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعت ﺑﯿﻤﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ با ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻤﻪ

ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان Banc-assurance ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و راﺑﻄﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪل از ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺮوش ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ، ﻣﺪل ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮوش و ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدازش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺳﻮدآور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و درآﻣﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﭙﺮده ﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎي ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ، آﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ ، آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻤﻪ و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ. 

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ذﯾﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﺰارش Facts Key — Insurance European ﻣﻨﺘﺸﺮه در آﮔﻮﺳﺖ 2015 ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻤﻪ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل 2013 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آرﺷﯿﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﻨﺎد

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن راه ﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت و آرﺷﯿﻮ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﮐﻢﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬي ﺑﺮﭼﯿﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از اینکه ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮش را ﮐﻨﺪ در ﺣﺎل رﺧﺪاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد، در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ روش و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ روش از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.