ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعت ﺑﯿﻤﻪ

ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺑرآوردﻫﺎي ﺻﺪور و ﺧﺴﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺠﺎي ﭘﺮﯾﻨﺘﻬﺎي ﮐﺎﻏﺬي ، ﺑﺮآوردﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد. ﺗﺎ در اواﺳﻂ ﺳﺎل 1390 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي اﻃﻼﻋﺎت ﺑرآوردﻫﺎ را از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎي اﺗﮑﺎﯾﯽ اﺟﺒﺎري را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﯾﻦ روش ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي را ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ روش آﻓﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درﮔﺎﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺪور ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮ روي اﯾﻦ داده ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و اﯾﺮادات وارده ﺑﺮ دﯾﺘﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ را در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ از ﻃﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن راه ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب ﻫﻨﻮز راه زﯾﺎدي در ﭘﯿﺶ دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﻧﻮاع اﺳﺘﻌﻼﻣﻬﺎي آﻧﻼﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻮاﺑﻖ ﺻﺪور و ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و داﺷﺒﻮردﻫﺎي دﻗﯿﻖ

ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺗﮑﺎﯾﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ و واﮔﺬاري اﺧﺘﯿﺎري و اراﺋﻪ اﻧﻮاع اﺳﺘﻌﻼﻣﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﻬﺎب در ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻣﯽ

 

ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ از ﺻﺪور ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟﺰ زﯾﺎن و ﯾﺎ ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك دارﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ از زﯾﺎن ده ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ی ﺻﺎدره ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ نمونه کار ﺻﺎدره اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت از ﻧﺮخ ﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺮخ های واﻗﻌﯽ ﺗﺮي را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺟﺰو ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺻﺪﻫﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اداري و ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻋﺪم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ از اﻧﺠﺎم آن ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ و آن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.

 

   ﻣﻬﻨﺪس ﯾﻮﺳﻒ ﻗﻼﺗﯽ

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺎﮐﻮر