ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعت ﺑﯿﻤﻪ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ (IoT) در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪك ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ، ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ IoT ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد و اراﺋﻪ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از IoT در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺧﻮدروﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺧﻮدروي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ. در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ آﻣﺪه و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن ﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي آﺗﺶ ﺳﻮزي اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي  Cyber insurance

ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي روزﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻧﯿﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون آن ﺗﺼﻮر ﮐﺮد.ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻟﺰوم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮ. ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺋﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﺰي ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮم ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 2.75 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﻨﮕﯿﺖ (واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﺎﻟﺰي) ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺟﺮاﺋﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﺮداﺧت ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪي وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ، ﻣﺎﻟﺰي، اﻧﺪوﻧﺰي و ﻫﻨﺪ در ﺣﺎل ﻧﮕﺎرش ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﺎوري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮي ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ دﻧﯿﺎ از ﻣﺤﻞِ دادن ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي ﺑﻪ رﯾﺴﮑﻬﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ 3 ﺗﺎ 4 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪد ﺗﺎ ﺳﺎل 2020 ﺑﻪ ﺣﺪود 7.5 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﺎﯾﺒﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺨﺶ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﻔﻮذ و ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮدي، وﻗﻔﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري و ﻧﯿﺰ زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻄﻌﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺴﺖ. 

ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﻣﺠﺎزي ، رﯾﺴﮏ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دادن آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪه اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را درك و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮاي آﻧﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ. ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺒﮑﻪ اروﭘﺎ (ENISA) در ﮔﺰارﺷﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران، ﺗﺠﺎر و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اروﭘﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران در اروﭘﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ورودي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻮﯾﮋه ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ورود ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ، آراﻣﺶ را ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮي در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

بعد از ارائه قسمت های منتشر شده از مطلب فناوری اطلاعات موتور توسعه صنعت بیمه ، در این بخش نتیجه گیری مختصر مطلب را،  مشاهده مینمایید:

 

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي :

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر پیچیده و ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري در آن دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻼش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد:

ﺿﺮورت اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎي ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد

ﺿﺮورت ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داده ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

ﺿﺮورت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

ﺿﺮورت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (CRM)

ﺿﺮورت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺎزار

ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻤﻪ (Banc-Assurance)

ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﺮخ ﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎي نابجا