ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﻤﻪ

اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﺑﺤـﺚ ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ ﻓﺮدﺑـﻪﻓـﺮد در ﻣﻘﯿـﺎس وﺳـﯿﻌﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا و اﻗﺘﺼـﺎدي ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رد ﺗﮏﺑﻪﺗﮏ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺧـﻮد را دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﻨـﺪ. 

ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي وب ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺑﺰاري داده اﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮي و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وي اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ اﺟـﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺧﻮد را دﯾﺠﯿﺘﺎل اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮي در درون اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﮑﺮار ﺧﺮﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺑﺮاي او ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ، آﺳﺎنﺗﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﻗﯿﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫـﺎﯾﺶ را از ﻧﻮ ﺑﻪ آن آﻣﻮزش دﻫﺪ.

 ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ (ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ) ﺑﺮاي ارزش ﻣﺸﺘﺮي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﮐﻪ در ﮐﺸـﻮر ﭼـﯿﻦ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ارزشﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻠﻤﻮس و ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ را ﮐﻪ از رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮي ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اراﺋﻪ ارزشﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧـﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اراﺋـﻪ ارزشﻫـﺎي ﺑﺮﺗـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل و ﭼﻪ در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸـﺘﺮي ﻣـﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮي ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﺮﯾـﺎن درآﻣـﺪي را ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﻨﺪ و از اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. 

ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺸـﺘﺮي ﺑـﺮ روي ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎس از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧـﺪ، ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻣﻨﯿـﺖ از اﻫـﻢ آنﻫـﺎ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن اﻣﻨﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻤـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. اﻧﺴـﺎنﻫـﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ واﻗﻒ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺧﻄﺮات را ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻢ ﺧﺪاﯾﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ از راه ﺟﺎدو و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺪاﯾﺎن را راﺿﯽ ﻧﻤﻮده و ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻤﺸﺎن را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و در واﻗﻊ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺪن ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ، اﺣﺴﺎس و ﺗﺼﻮر ﺑﯿﻤـﻪاي داﺷﺘﻨﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﯾﺎ ﻣﻠﺖ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮﺧﯽ درﯾﺎﻧﻮردان ﻓﯿﻨﻘﯽ را ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ درﯾﺎﻧﻮردان از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن وام درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه درﯾﺎﻧﻮرد ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه وام درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻃﻠـﺐﮐـﺎر ﺑﭙـﺮدازد. در ﻃـﯽ اﯾـﻦ ﻣـﺪت ﮐﺎﻻي درﯾﺎﻧﻮرد در ﮔﺮو ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎﻻ را ﺣـﺮاج ﮐﻨـﺪ. وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺸﺘﯽ درﯾﺎﻧﻮرد ﺑﺎ ﺣﻮادث درﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ دزدان درﯾﺎﯾﯽ ﺣﻤﻠـﻪ ور ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ و ﮐـﺎﻻ ﺑـﻪ ﻏـﺎرت ﻣـﯽرﻓـﺖ وام دﻫﻨﺪه ﺣﻘﯽ در ﻣﻮرد اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه وام ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزرﮔـﺎن وام دﻫﻨـﺪه، ﺧﻄـﺮ را ﺗﻘﺒـﻞ ﻣـﯽﮐـﺮد ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه وام در ﮔﺮو ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪن ﮐـﺎﻻ ﺑـﻮد. ﺑﻬـﺮه اﯾـﻦ ﻧـﻮع وامﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از وام ﻋـﺎدي ﺑـﻮد و اﯾـﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وام ﻋﺎدي و وام درﯾﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻄﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺎزرﮔـﺎن وام دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﮐﻼً اﻣﺮ ﺗﻌﺎون ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬاﻫﺐ و ادﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺮاراً ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺗﻌﺎون و ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻼق ﮐﺮد، در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻧﯿﺰ راﯾﺞ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺳﺪه ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣـﯿﻼدي اﺻـﻮﻻً ﺑﯿﻤـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻌﺎون و ﮐﻤﮏ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن و اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در درﺟـﻪ اول ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ ﻣﺸـﺮوط و ﺧﺴـﺎرت ﻏﯿﺮﺣﺘﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎدﻻﻧﻪي ﺧﻄﺮ و ﺧﺴﺎرت از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑـﻪ ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ در ازاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه، ﯾـﺎ ﺑﯿﻤـﻪﮔـﺬار، ﺷـﺨﺺ ﯾـﺎ ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﯿﻤﻪ در ﺟﻬﺎن

از ﺳﺪه ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎري از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺮﻓﻪ ﺑﯿﻤـﻪﮔـﺮي اﻫﻤﯿﺘـﯽ ﺧـﺎص ﯾﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل 1552 در ﺷﻬﺮ ﻓﻠـﻮراﻧﺲ، ﮐـﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺑﯿﻤـﻪﮔـﺮان ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﻬـﺰ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪ. اﻋﻀـﺎي ﮐـﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑـﻮر ﺣﻘﻮقداﻧﺎﻧﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و اﻧﺘﺨـﺎب واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ و ﻧﻈﺎرت در ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﺑﺎزﯾـﺎﻓﺘﯽﻫـﺎ را از ﻣﻬﻠﮑـﻪ، ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﻣﺤﻮل ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﻦ روش را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه در ﺑﻨﺪرﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ درﯾـﺎﯾﯽ و ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دور ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻔﻘﺎً ﺑﺎ واﺳﻄﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻨـﯽ ﮐﺸـﺘﯽﻫـﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ. 

در ﺳﺪه ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻨﺪن ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت ادﯾﺒﺎن، ﺗﺠﺎر و دﻻﻻن ﺑـﻮد. ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤـﺎع ﺑﯿﻤـﻪﮔـﺮان در ﻗﻬـﻮهﺧﺎﻧـﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ادوارد ﻟﻮﯾﺪز در ﻟﻨﺪن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ. ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮﯾﺪز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬـﺎﻧﯽ دارد و ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺠﻤـﻊ ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﮐﺸـﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﭼﻮن ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮﯾﺪز را ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ را در آﻧﺠـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽدادﻧـﺪ. آﻗـﺎي ﻟﻮﯾـﺪز ﺑـﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و در ﺳـﺎل 1696 ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر روزﻧﺎﻣـﻪاي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان “اﺧﺒـﺎر ﻟﻮﯾﺪز” ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪاي ﺳﻪ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻬـﻮهﺧﺎﻧـﻪ ﻟﻮﯾـﺪز را ﻣـﯽﺗـﻮان ﭘﺎﯾـﻪﮔـﺬار ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.