ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در صنعت بیمه

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮدازش ﻋﮑﺲ، ﺻﺪا و ﻣﺘﻦﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮه ي وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﻟﮕﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ روﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﭘﺮدازش ﺟﺮﯾﺎن دادهﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي داده، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻤﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و رﻓﺘﺎر اﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ، ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻧﯿﺎي اﻃﺮافﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪن دادهﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ﻣﺘﻦﺑﺎز ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و دادهﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻨﻮع، ﮔﺮد ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ﮐﻪ در آن، دادهﻫﺎ، ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري داده، ﺗﺤﺖ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل، دادهﻫﺎي ﻟﻮازم ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮدرو، از ﻃﺮﯾﻖ شرکت های بزرگ تولید وسایل دیجیتال و ﺗﻌﺪادي از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي مصرفی قابل دسترسی خواهند بود.

ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﺸﮑﻮك و ﺣﺘﯽ جستجو در ﻣﯿﺎن اﮐﺎﻧﺖﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ روﻧﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮ درآوردن از ﮐﺎر ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻼﻫﺒﺮداراﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ در ﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان ارزش اﻣﻮال ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪهﺷﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎراﻣﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺳﻮددﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ادﻋﺎﻫﺎي ﻏﯿﺮﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 40 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ روزاﻧﻪ 350 ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و آن را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ تکنولوژی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزي و ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن، درﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

فردی را در نظر بگیرید که ﻣﺸﺘﺮي ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ است . دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ او، ﯾﮏ ﺧﻮدروي ﺧﻮدﮔﺮدان را ﺑﺮاي ﮔﺸﺖ زدن در ﺷﻬﺮ، ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. او ﭘﺲ از ﺳﻮارﺷﺪن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ. 

دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ وی، ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ وي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف، ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدرو و ﻣﻘﺪار ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪي ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ. دﺳﺘﯿﺎرش، او را از ﺣﺠﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﺟﺎده ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ اول، ﺣﻖﺑﯿﻤﻪي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ وي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 4 ﺗﺎ 8 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪي زﻧﺪﮔﯽ وي ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻨﺎﺷﺪه، در ﺳﻪ ﻣﺎه ﺟﺎري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 2 درﺻﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ او ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﺪ، ﺧﻮدروي وي ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺎرك ﺗﺼﺎدف ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه و ﺳﻪ ﻋﮑﺲ از روﺑﺮوي ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد و دو ﻋﮑﺲ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮد. 

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ، ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد، ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮدرو، او را از ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ادﻋﺎي ارﺳﺎلﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﯾﮏ ﭘﻬﺒﺎد ﺳﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎدف ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﻗﺎﺑﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎراژ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﻮض، ﯾﮏ ﺧﻮدروي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. 

اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ، وﻟﯽ در ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪي آﯾﻨﺪه، ﺗﻤﺎم اﯾﻦ روﯾﺎﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ، درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﻤﯿﻖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت را درك ﮐﻨﻨﺪ، اﺳﺘﺪﻻل اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯿﺰان ادﻏﺎم ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، روزﺑﻪروز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﻓﻖ دﻫﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت، ﺗﻮزﯾﻊ، ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از اﯾﻦ اﻣﻮر، ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي آﺗﯽ، ﺿﺮوري اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ، اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر، اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه، ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.