ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮدرو

ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ، ﻓﻘﻂ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﻧﻮع ﺟﺎده ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﻧﻮع روش در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﻖ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢرﯾﺴﮏ اﺟﺤﺎف ﺷﻮد و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮ رﯾﺴﮏ را ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺳﺎزد.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪاي در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي (UBI) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺴﯿﺎري را ﻫﻢ ﺑﺮاي آﻧﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ از ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻬﯿﻨﻪﮐﺮدن روشﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﻏﯿﺮاﺟﺒﺎري ﺷﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻧﻤﺮه رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ و رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﯽ او و ﻧﯿﺰ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭼﻮن آب وﻫﻮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت UBI ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :

ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري دﻗﯿﻖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪﻫﺎ

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات درون ﺧﻮدرو و ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪه

اراﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻘﺎء رﻓﺘﺎرﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﯽ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز و رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮي 

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش UBI ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ 

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮي ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﯾﺎ OEM ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

 

در اﻧﺒﻮه روﯾﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﻇﻬﻮر اﯾﻨﺸﻮرﺗﮏ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﻋﺎدات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪاي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي، ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، آدرسﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ، ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ و رﯾﺰﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻓﻨﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاروي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ آﻧﻬﺎ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.