ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعت ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﯿﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮه، ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺮ در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل ۲۰۱۲ ﻣﻌﺎدل ۱.۸۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و در ﺳﺎل ۲۰۱۵ ﻣﻌﺎدل ۶.۵۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿــﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤــــﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸـــﻮر از در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳـــﺎﻟﻬﺎي ۲۰۱۲ ﺗﺎ ۲۰۱۵ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۳۰۰ درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد روﻧﺪ اﯾﻦ رﺷﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ در اﻏﻠﺐ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺜﻼ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺘﻮان ﺻﺪور ﯾﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري را ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﯿﭽﯿﺪه آن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ، اﻧﺠﺎم داد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ:

از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد:

اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و اراﺋﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺤﺖ وب

ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺳﻨﺎد و ﻓﺮم ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﺧﺮد

ﮐﺎﻫﺶ در ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر

ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻ

اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ

 

ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ:

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ:

ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺪور از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺧﻮدرو، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﺎن، ﺣﻮادث اﻧﻔﺮادي، ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

ﻧﮑﺘﻪ : در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻮدرو ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ از ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﭘﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺠﺎد ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

اﺳﺘﻌﻼم ﻧﺮخ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ

ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو

ﻋﻤﻠﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺗﺤﺖ وب ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ

اﺳﺘﻌﻼم اﻧﺪوﺧﺘﻪ و ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

ﻣﻌﺮفی ناﻣﻪ ﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ درﻣﺎن

ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻮاع اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ

اﻋﻼم و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ

ﺑﺴﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻦ

ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اي ﺗﺤﺖ وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ، زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﻤﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.