ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و صنعت بیمه

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ورود آن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮراداري ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﻣﺮوزه ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎري، ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر، اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﻣﻊ وﮐﺎرﺑﺮدي ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪاي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت در ﮐﻠﯿﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و آﻣﻮزشﻫﺎي دﯾﺪهﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮدازشﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﯾﮑﺪﺳﺖﺳﺎزي آﻧﺎن ﮔﺮدد. ﻓﻨﺎوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﮐﺎر، روزﺑﻪروز ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ را دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. دﻧﯿﺎي دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﻮاره در دل ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻤﺰوج ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در واﻗﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻼن را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد، ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺟﻤﻊآوري ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و روﺑﺎتﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺮدازش و آنﻫﺎ را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در دﻧﯿﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ رو ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري و ﺗﻐﯿﯿﺮ و رﺷﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﻫﻞ و راﮐﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ.

هوش مصنوعی و یادگیری خودکار باعث دگرگونی صنعت بیمه خواهند شد

 

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از آن ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻤﻮﻣﺎً آن را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺻﻄﻼح ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺪه آﻣﻮزش روﺑﺎتﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ. ﺑﻪاﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش و ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ. 

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﻔﻮذ ﻣﺮزﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﻮاره ﺷﺒﮑﻪ داده اي ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮازﻧﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارد. 

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺖ ﺑﺎﺗﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. درواﻗﻊ ﭼﺖ ﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘُﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﻧﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد و درك آﻧﻬﺎ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي آن ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وارد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮارد را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﯾﮑﺪﺳﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم را دراﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻓﺮﺻﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻫﺰاران ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻧﯿﺎز و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ. 

ﻓﻨﺎوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري، درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد، اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ روﺑﺎتﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺎﺳﺦ داد. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ، اﻫﻤﯿﺖ زﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻓﺮاواﻧﯽ دادهﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ

ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات داراي ﺣﺴﮕﺮ، در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؛ وﻟﯽ در ﺳﺎلﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ رﺷﺪ ﮐﻼن در ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان رواج دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ، ردﯾﺎبﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﺐاﻧﺪام، دﺳﺘﯿﺎران ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﮔﻮﺷﯽﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫند داد و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﺒﺎس، ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﻨﺰ، ﻟﻮازمﺧﺎﻧﮕﯽ، وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻔﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﻧﺒﻮه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮيﻫﺎي ﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. 

ﻧﺘﯿﺠﻪي اﯾﻦ اﻣﺮ، اراﺋﻪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاريﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪ ي ﺧﺪﻣﺎت آﻧﯽ ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد. ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل، ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪي ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي روزاﻧﻪي ﻫﺮ ﻓﺮد را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮي ﺷﺨﺺ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺪت آن را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

گسترش استفاده از ربات های فیزیکی

در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺷﺎﻫﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي درﺧﺸﺎﻧﯽ در داﻧﺶ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮده اﯾﻢ. اﯾﻦ ﻧﻮآوري، ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ي ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاﻓﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، در آﯾﻨﺪه، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻤﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۰۲۵ ﺑﺮﺳﯿﻢ، ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪي، ﺑﺴﯿﺎر روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ 

ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه، ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، در دﻫﻪي آﯾﻨﺪه، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي، ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﺪون راﻧﻨﺪه، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺸﺎورزي ﺧﻮدﮔﺮدان و رﺑﺎتﻫﺎي ﺟﺮاح، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ بخشي از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۳۰، ﻧﺴﺒﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪي ﺧﻮدﮔﺮدان در ﺟﺎدهﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۵ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر رﺑﺎتﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ي اﻓﺮاد و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ روي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺨﺎزن رﯾﺴﮏ، ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮي و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.