ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪوﻟﻮژي IoT ﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داده ﻫﺎي ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوري ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻊآوري ﮐﻨﻨﺪ. درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ و اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ( ﮐﻤﮏ اﺿﻄﺮاري در راه، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻫﺸﺪار ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ) ﭘﺎداش ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ آﻏﺎز اﺳﺖ.

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ Omnichannel ﺑﺪون درز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي IoT ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺪون درز اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از راهﺣﻞﻫﺎي IoT ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ و ﻓﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي وﻓﺎداري در ﺑﺎزار ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي 360 درﺟﻪاي از ﻣﺸﺘﺮي را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮرد ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ، ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﻪ و ادﻋﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ.

مزایای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

روش ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ، ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﮐﺴﻨﺠﺮ، رﯾﺰش ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ وﻓﺎداري و اراﺋﻪي ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ، اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ. ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه هایي ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ، اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ وادار ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﻪ، در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪﺷﺎن از ﻓﻨﺎوري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ، ﺗﻨﻬﺎ 15 درﺻﺪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، از ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮﺷﺎن اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. در دﻧﯿﺎي ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪي اﻣﺮوز، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد. روﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪ، ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ، ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ، دوران ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزيﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

دراﯾﻦﺻﻮرت، ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮمﻫﺎي ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ، آن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪرن ﺑﯿﻤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ را

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ. اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ از ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد. ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ، ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﺎن ﮐﻼهﺑﺮداري، اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار و اﻧﺠﺎم ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دﻗﯿﻖ.

ﻣﺜﺎل زﯾﺮ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ: 

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار، ﺧﺎﻧﻪي ﻓﻌﻠﯽاش را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽﮔﺬارد، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮي، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮ او را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻪي ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻗﺪام، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪي ﺧﻮدرو و ﺑﯿﻤﻪي ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪي روﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪ را ﺗﺎ 30 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ، اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ 25 درﺻﺪي ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار، از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻔﯿﻒﺷﺪه و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪي ﮐﻤﺘﺮي را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺑﯿﻤﻪي درﻣﺎﻧﯽ، اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ي ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ، ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺎن را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه اي در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.