فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

فناوری اطلاعات در صنعت بیمه امروزه نوآوری های تکنولوژیکی تغییرات بسیاری در تمامی سطوح ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع ایجاد کرده وانتظار میرود در آینده ی نه چندان دور انتشار وسیع ابزارهای تکنولوژیکی به طور قابل توجهی بر مدل های سازمانی و تجاری تأثیرگذار باشد که این امر به نوآوری در روش های تعامل با ذینفعان منجر خواهدشد. همچنین بازار به دلیل ورود اپراتورهای جدید و رقابت با اپراتورهای قبلی

ادامه مطلب

تاثیر تکنولوژی در صنعت بیمه

تاثیر تکنولوژی در صنعت بیمه   بیش از 85 سال از تأسیس اولین شرکت بیمه در ایران می‌گذرد. براساس مستندات موجود در پانزدهم آبان‌ماه سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی تأسیس شد و به عنوان بنیان‌گذار صنعت بیمه در کشور آغاز‌به‌کار کرد. آغاز فعالیت بیمه ایران (۱۴ آبان ۱۳۱۴) را به تعبیری می‌توان ملی‌شدن صنعت بیمه تلقی کرد. بیمه ایران از آذرماه

ادامه مطلب

ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮدرو

ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ، ﻓﻘﻂ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﻧﻮع ﺟﺎده ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﻧﻮع روش در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد

ادامه مطلب