پلتفرم نمایندگان بیمه

مأموریت این سامانه با ارائه راهکارهای یکپارچه در حوزه توانمند سازی نمایندگان صنعت بیمه علی الخصوص توسعه بیمه های عمر ، با شناسایی نیازها، راه حل های جامع و یکپارچه می باشد.

شعبه مجازی به مشتریان امکان می‌دهد بدون نیاز به حضور فیزیکی، تمام نیازهای خود را اعم از شعب شرکت بیمه و یا دفتر کار مجازی یک نماینده و یک سیستم مرتبط هماهنگ برآورده کنند.

یکپارچه سازی فرآیندهای عملیاتی و سامانه های مورد نیاز شرکت بیمه

ارائه راهکارهای فناورانه در جهت توانمند سازی و هوشمند سازی کسب و کار نمایندگان و بازاریابان

ارائه راهکارهای نوآورانه و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بیمه 

ارائه یک راهکار یکپارچه  به منظور حداکثر بهره وری، این اطمینان را به شرکتهای بیمه  و نمایندگان می دهد که راه حلی از هر لحاظ بهینه، طراحی و پیاده سازی شده و در نهایت منجر به موارد ذیل خواهد شد:

ورود به حوزه های نوین صنعت بیمه در جهت تسهیل ارائه خدمات بیمه برای شرکت بیمه با استفاده از ظرفیت نمایندگان

ارائه پنجره واحد و ارائه خدمات سازمانی به کلیه ذینفعان (منظور از ذینفعان کلیه ذینفعان داخل سازمانی و خارج سازمان میباشد)

تجهیز نمایندگان به زیر ساختهای فناوری و ابزارهای توانمند سازی

سهولت فروش و توسعه شبکه فروش

اهداف

مدیریت ارائه خدمات بیمه ای

ابزار ارتباط با بیمه گذاران به صورت آنلاین

امکان مدیریت و نظارت بر عملکرد داخلی نمایندگان  و شبکه فروش

امکان فروش وتوسعه  انواع رشته های بیمه ای علی الخصوص نمایندگان آئین نامه 96 و انواع بیمه های زندگی را نیز در بستر اینترنت در اختیار شرکت  بیمه قرار خواهد داد

رویکرد متفاوت این سامانه بررسی نیازمندیهای صنعت بیمه و ارائه یک راهکار یکپارچه جهت مدیریت عملکرد بیمه ای میباشد.

شرح خدمات

ایجاد یک پلتفرم یکپارچه آنلاین جهت تسهیل و مدیریت ارائه خدمات بیمه برای شرکت بیمه و نمایندگان صنعت بیمه و توانمند سازی نمایندگان صنعت بیمه با تجهیز به ابزار فناوری

سامانه صدور و مدیریت ارائه خدمات بیمه های زندگی در راستای توسعه  و تسهیل ارائه خدمات بیمه های زندگی

سامانه وام بیمه (تسهیلات بانکی جهت خرید محصولات بیمه علی الخصوص بیمه های زندگی )

سامانه ابری مالی و حسابداری شبکه نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه

اتصال به درگاه معتمدان مالیاتی جهت ارتباط برخط با سامانه امور مالیاتی و ارسال برخط اطلاعات مالی مورد نیاز 

ایجاد بستر یکپارچه ارتباطی بیمه گذاران (حقیقی و حقوقی) با محوریت نمایندگان صنعت بیمه

فرم ساز هوشمند و انعطاف پذیر

ارائه بستر آنلاین توسعه شبکه  فروش (آئین نامه 96، باجه های فروش، بازاریابان)

سامانه همکاران فروش و مدیریت تیمهای فروش

سامانه محصول ساز صنعت بیمه با امکان ترکیب  محصولات بیمه و ایجاد امکان فروش بیمه های خرد

سامانه گزارشات پویا