شرکت ارزیاب خسارت محترم

شرکت سامانه نگار حامی بیمه با هدف ارائه خدمات فناوری به کلیه اکوسیستم صنعت بیمه، این امکان را فراهم نموده است که شرکت های ارزیاب خسارت نیز بتوانند با انعقاد قرارداد اتصال به سوئیچ بیمه ، از برخی از سرویس های API طراحی شده استفاده نمایند. بهمین منظور جهت بهره برداری از سرویس مورد نظر می بایست فرآیند مندرج در تصویر ذیل را مطالعه و برابر آن اقدام نمائید. لذا براساس بند اول فرآیند که ارسال درخواست مکتوب به شرکت سامانه نگار حامی بیمه (پیمانکار پروژه سوئیچ بیمه) است، در قالب نامه مندرج در بخش فرم ها ، درخواست خود را تکمیل نموده و پس از مهر و امضاء، تصویر خوانای نامه را به همراه تصویر خوانای مدارک ذیل به آدرس پست الکترونیک crm@sanhab.ir  ارسال فرمائید:

  1. تصویر اساسنامه شرکت.
  2. تصویر آگهی تأسیس شرکت.
  3. تصویر آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز شرکت.
  4. تصویر پروانه فعالیت از شرکت بیمه.
  5. تصویر مجوز نماد الکترونیکی.

لطفاً پس از مشاهده فرآیند در صورت داشتن سوال یا نیاز به راهنمایی، به بخش پایگاه دانش، پرسش های متداول / شکت های ارزیاب خسارت و یا با کارشناسان واحد توسعه بازار این شرکت به شماره تلفن های 96623844 و 96623836 تماس به عمل آورید.