پلتفرم کشف تقلب و تخلف

معرفی:

شناسایی و اقدام به‌موقع در خصوص تقلب و تخلفات رعایت مقررات و ضوابط بیمه یکی از چالش‌هایی است که از دیرباز گریبان‌گیر بیمه مرکزی و صنعت بیمه بوده است و بخش مهمی از زیان‌های وارده بر آن‌ها را تشکیل می‌دهد. حجم وسیع تقلبات و صحنه‌سازی در تصادفات، اثرات زیان‌باری بر شرکت‌های بیمه دارد.

بررسی مصادیق این تخلفات و راهکارهای مناسب برای جلوگیری و کاهش آن‌ها می‌تواند از حجم این تخلفات و اثرات نامطلوب آن‌ها بکاهد. باتوجه‌به اینکه شرکت‌های بیمه بخشی از حق بیمه‌ها و خسارت بیمه‌نامه‌ها را به بیمه مرکزی اتکا می‌نمایند، میزان درآمد این سازمان نیز متأثر از تقلب‌های صورت‌گرفته خواهد بود. همچنین با کاهش میزان جرائم تقلب، میزان خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه‌گر کاهش‌یافته و مبالغ حق بیمه را کاهش داده و درنتیجه بیمه‌شوندگان مبلغ کمتری را بابت حق بیمه پرداخت خواهند نمود.

باتوجه‌به ابعاد پلتفرم کشف تقلب و تخلف که در برگیرنده تمامی عملیات بیمه‌گری، مالی، منابع انسانی، شبکه فروش و غیره است در نظر است در فاز اول بر اساس تعدد عملیات بیمه‌گری و مالی که در بیمه‌های اتومبیل وجود دارد در فاز اول در خصوص شناسایی تقلب و تخلف‌های عملیات صدور، خسارت و مالی بیمه‌های خودرو اقدام شده و در فازهای بعدی سایر رشته‌ها و عملیات دیگر را در بر گیرد.

 

اهداف:

1- ایجاد سازوکار نظارتی بر تقلب‌ها و تخلف‌های صنعت بیمه جهت بیمه مرکزی
2- شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش تقلب در رشته‌های بیمه
3- تعیین راهکارهایی برای جلوگیری از تقلب
4- برنامه‌ریزی جهت جلوگیری یا کاهش آن
5- کمک به بهبود وضعیت مالی شرکت‌های بیمه از طریق جلوگیری از تقلب در راستای کاهش خسارت
6- مشارکت و همکاری مؤسسات بیمه و استارت‌آپ‌های بیمه‌ای در شکل‌گیری الگوریتم‌های کشف تقلب و تخلف

حوزه‌ها:

1- عملیات بیمه‌گری
2- عملیات مالی
3- منابع انسانی
4- شبکه فروش
5- اعتبارسنجی

ذی‌نفعان:

1- بیمه مرکزی
2- شرکت‌های بیمه
3- شرکت‌های ارزیاب خسارت
4- شرکت‌های کارگزاری برخط
5- پلتفرم‌های نمایندگان بیمه
6- شرکت‌های استارت‌آپ بیمه (اینشورتک‌ها)
7- پلیس
8- وزارت بهداشت
9- پزشک‌قانونی
10- قوه قضائیه

شرح خدمات:

1- شناسایی و ارائه الگوهای تقلب و تخلف در عملیات صدور بیمه‌نامه با استفاده از الگوریتم‌های مربوطه
2- شناسایی و ارائه الگوهای تقلب و تخلف در عملیات خسارت بیمه‌نامه با استفاده از الگوریتم‌های مربوطه
3- شناسایی و ارائه الگوهای تقلب و تخلف در عملیات مالی با استفاده از الگوریتم‌های مربوطه
4- شناسایی و ارائه الگوهای تقلب و تخلف در عملکرد نیروی انسانی با استفاده از الگوریتم‌های مربوطه
5- شناسایی و ارائه الگوهای تقلب و تخلف در عملکرد شبکه فروش با استفاده از الگوریتم‌های مربوطه
6- شناسایی و ارائه الگوهای تقلب و تخلف در عملیات اعتبارسنجی مشتری (بیمه‌گذار، بیمه شده، زیان‌دیده و غیره) با استفاده از الگوریتم‌های مربوطه
7- ارائه داشبورد گزارش‌گیری تقلب و تخلف در خصوص کلیه عملیات صدور، خسارت و مالی و عملکردهای نیروی انسانی، شبکه فروش و اعتبارسنجی مشتری
8- ارائه سرویس تقلب و تخلف‌های شناسایی شده در هر یک از عملیات صدور، خسارت و مالی و عملکردهای نیروی انسانی، شبکه فروش و اعتبارسنجی مشتری به مؤسسات بیمه‌ای

روش ارائه خدمات:

1- در قالب سرویس API جهت پیاده‌سازی در سامانه مشتری
2- در قالب پرتال اختصاصی مشاهده درخواست‌ها و عملیات صورت پذیرفته

جهت مشاهده محتوی دیجیتال این بارکد را اسکن نمایید