شرکت‌های بیمه

شرکت بیمه محترم

شرکت سامانه نگار حامی بیمه با هدف ارائه خدمات فناوری به کلیه اکوسیستم صنعت بیمه، این امکان را فراهم نموده است که شرکت های بیمه بتوانند با انعقاد قرارداد اتصال به سوئیچ بیمه ، از سرویس های API طراحی شده استفاده نمایند. بهمین منظور جهت بهره برداری از سرویس مورد نظر می بایست فرآیند مندرج در تصویر ذیل را مطالعه و برابر آن اقدام نمائید. لذا براساس بند اول فرآیند که ارسال درخواست مکتوب به شرکت سامانه نگار حامی بیمه (پیمانکار پروژه سوئیچ بیمه) است، در قالب نامه مندرج در بخش فرم ها ، درخواست خود را تکمیل نموده و پس از مهر و امضاء، تصویر خوانای نامه را به آدرس پست الکترونیک crm@sanhab.ir  ارسال فرمائید:

لطفاً پس از مشاهده فرآیند در صورت داشتن سوال یا نیاز به راهنمایی، به بخش پایگاه دانش، پرسش های متداول / شرکت های بیمه مراجعه و یا با کارشناسان واحد توسعه بازار این شرکت به شماره تلفن های 96623842 و 96623836 تماس به عمل آورید.